Hervormd Andel

Ter aankondiging van de kerkdiensten luidt de klok om 9.00 en 17.30 uur. Vanaf ongeveer tien minuten voor de aanvang van de dienst speelt de organist op het orgel. In de consistorie, waar de kerkenraad bijeen is, wordt kort voor de dienst, door de ouderling van dienst het consistoriegebed gebeden. Vervolgens gaat de kerkenraad naar binnen gevolgd door de ouderling van dienst en predikant, waarna de orgelbespeling stopt. De kerkenraad neemt plaats in de daarvoor aangewezen voorste banken in de zijvakken. De voorganger en ouderling van dienst nemen plaats in de tuin voor de ouderlingenbank.

Eén van de kerkenraadsleden heet namens de kerkenraad de gemeenteleden hartelijk welkom en doet de mededelingen. Aan het eind daarvan kondigt hij de aanvangsliederen aan. Na het zingen daarvan gaat de gemeente staan en begeleidt de ouderling van dienst de predikant naar de preekstoel. Hij drukt hem daarbij de hand, hetgeen betekent, dat hij namens de kerkenraad de verantwoordelijkheid van de dienst aan hem overdraagt. Voordat de predikant de kansel bestijgt is er gelegenheid tot stil gebed. Vervolgens spreekt de predikant op de kansel votum en groet uit waarna de gemeente weer gaat zitten. De predikant vervolgt dan de liturgie. In bijzondere diensten is er een gedrukte liturgie.

Tijdens de dienst wordt ritmisch gezongen uit de psalmen in de berijming van 1773. Ook worden er enkele liederen gezongen uit de liederenbundel Op Toonhoogte. Er wordt tijdens de dienst gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. Nadat de predikant de kansel heeft verlaten geeft de ouderling van dienst hem weer de hand en begeleidt hem naar de consistorie waar afgesloten wordt met dankgebed.