Hervormd Andel

Inleiding

Kerkdiensten zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De gang van zaken tijdens een kerkdienst noemen we 'liturgie' of 'orde van dienst' en de preek heeft daarin een centrale plaats.

 

Zingen

In de diensten zingen we psalmen in de oude berijming (1773) en liederen uit de bundel "Op toonhoogte". Voor wie het juiste psalmboekje en/ of Op toonhoogte niet bij zich heeft, liggen er exemplaren in de hal van de kerk. De gemeente zingt ritmisch.

Er word tijdens de dienst gelezen uit de Herziene Statenvertaling.

 

Orde van dienst

 • orgelspel. Terwijl de kerkgangers binnenkomen speelt het orgel.
 • Binnenkomst van kerkenraad en voorganger
 • Afkondigingen
 • Intochtslied. Vooraf zingt de gemeente de eerste aangegeven verzen. (*)
 • Stil gebed. Gelegenheid voor persoonlijk gebed. (*)
 • Votum en groet. De predikant spreekt votum en groet uit. (*)
 • Zingen.
 • Lezing van de tien geboden ( morgendienst) of de geloofsbelijdenis (avonddienst).
 • Zingen.
 • Gebed. We bidden om de verlichting met de Heilige Geest.
 • Kindernevendienst kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing. De voorganger leest een gedeelte uit de Bijbel.
 • Inzameling van gaven. Er worden twee collecten gehouden.
 • Zingen.
 • Preek. De voorganger verkondigt het Woord van God.
 • Zingen.
 • Dankgebed en voorbede.
 • Kindernevendienst Na het gebed komen de kinderen terug in de kerk
 • Zingen. We zingen de slotzang (*)
 • Zegen. De predikant spreekt de zegen uit. (*)
 • Verlaten van kerkzaal. De kerkenraad en voorganger verlaten als eersten de kerk.
 • orgelspel Bij de uitgang is er een collecte.

(*)Indien mogelijk staan