Hervormd Andel

Geboorte

Na ontvangst van een geboortebericht (geadresseerd aan de kerkenraad of predikant) wordt het gezin door de predikant of diens echtgenote bezocht.

Huwelijk

Het bruidspaar, dat kerkelijke inzegening verlangt dient zich in verbinding te stellen met de predikant / scriba . Het is gebruikelijk, dat de plaatselijke predikant het huwelijk bevestigt. In bijzondere omstandigheden kan, met instemming van de kerkenraad, hiervan afgeweken worden. Voorafgaand aan het huwelijk is er een gesprek met de predikant. De liturgie wordt in onderling overleg vastgesteld.

Ook als het huwelijk elders wordt voltrokken wordt het op prijs gesteld als de kerkenraad hiervan in kennis wordt gesteld.

Jubilea

In het geval er sprake is van een jubileum en hiervan mededeling wordt gedaan aan de kerkenraad en/of de predikant zal hiervan de eerste zondag na ontvangst mededeling worden gedaan vanaf de kansel. Vervolgens zal er ook in Voetius mededeling van worden gedaan. De zondag voorafgaand aan het jubileum zal er opnieuw melding van worden gemaakt en zal in het gebed daar aandacht aan besteed worden.

Overlijden

Bij overlijden dient door de begrafenisondernemer of de familie contact opgenomen te worden met de contactpersoon Wim Hoesen telefoon 0183-441835, om afspraken te maken hoe de kerk dienstbaar kan zijn bij de begrafenis. Voor het houden van de rouwdienst kan gebruik gemaakt worden van de kerk of het Hervormd Centrum De Ark. De kerk kunt u ook bij hem reserveren. De Ark kunt u reserveren bij Dhr. J. Pullen, 0183-443972.

Opname ziekenhuis

Bij een opname in een ziekenhuis stellen wij het op prijs dat u dit doorgeeft aan de predikant / scriba. Een bezoek van predikant of ouderling in het ziekenhuis, voorbede in de kerk kan dan worden besproken. Ook a.u.b. melden als u weer thuis bent.