Hervormd Andel

Het orgel in de kerk

Tijdens de restauratie en verbouw van het kerkgebouw in 1959 werd ook het orgel in de kerk opgeknapt. Het werd op 25 november 1959 in gebruik genomen na een restauratie, die werd uitgevoerd door de firma J.de Kolf en Zoon. te Utrecht. Dit gebeurde onder toezicht van de Orgelcommissie van de Nederlandse hervormde Kerk. Het werk was aan dit bedrijf gegund voor een bedrag van f. 3 600,-- verhoogd met de verblijfskosten van het personeel tijdens de montage. De orgelkast werd door aannemer A. Smits gemaakt. Van het aanbrengen van een nieuw orgelfront werd afgezien. Uitsluitend werden enkele noodzakelijke voorzieningen aangebracht. De oudere gemeenteleden herinneren zich wellicht nog, dat op het voorfront van het orgel een tekst stond vermeld. Niet duidelijk is waar het bord met deze tekst is gebleven. Het had te maken met de schenker van het orgel. Het volgende stond er op:

"Ter nagedachtenis van haren eenigen broeder Mr. A.der Moeijen Leemans, laatste bewoner van het "Het Hoff", overleden op 17 mei 1879 en van hare overige dierbare betrekkingen wordt dit orgel aan de Hervormde Gemeente te Op- en Neder Andel aangeboden door de jongste en laatste der familie Leemans, Douairiere van zijne Excellentie den Vice-Admiraal James May, 's-Gravenhage, 20juni 1880."

Ir. Antonie der Moeijen Leemans werd op 13 januari 1799 in 's-Gravenhage geboren. Op 20 november 1869 vertrok hij naar Gorinchem. Hij was rechter bij de Arrondissementsrechtbank en was ongehuwd.

Ingebruikname

Het orgel werd in gebruik genomen met een concert door Wout Blankers met medewerking van de sopraan mevrouw R. Amir-Stoutenbeek. Beiden brachten onder meer muziek van J.S. Bach en F. Mendelsohn Bartholdy ten gehore. Er was samenzang en ook dominee A. Lam verleende zijn medewerking. De goed bezochte avond "slaagde uitmuntend." Over het algemeen was iedereen vol lof over het mooie orgelspel en de zang. De collecte, uiteraard voor het orgel, bracht f 869,57 op.

Een nieuw orgel

Het gerestaureerde orgel bleek na verloop van tijd toch niet meer te voldoen. Het was versleten. Het haperde nogal eens. Organist Jan Redert had gereedschap binnen handbereik om het orgel aan de praat te houden. Vandaar dat besloten werd het te vervangen door een nieuw. De opdracht daarvoor werd verstrekt aan de Fa. K. Blank en Zn. in Herwijnen. Op 19 september 1972 was het zover, dat het nieuwe 14-stemmige orgel in gebruik kon worden genomen. De plechtigheid werd enigszins overschaduwd door het plotselinge overlijden van Mart. van Rijswijk, de secretaris van de Kerkvoogdij, een week daarvoor. Hij had ook een belangrijk aandeel in de komst van het nieuwe orgel. Het orgel werd namens de orgelcommissie aan de kerkvoogdij overgedragen door dominee H. Stroeve. President-kerkvoogd A. Kraaij sprak bij die gelegenheid van "een mooi geschenk." Ruim vijf jaar van voorbereiding en sparen waren er ongeveer aan voorafgegaan. In een gecombineerde vergadering van kerkvoogden, notabelen en college van toezicht op 28 oktober 1966 werd besloten een orgelfonds en een comité op te richten. De eerste collecte voor het nieuwe orgel werd huis-aan-huis gehouden van 3 tot en met 8 april 1967 en bracht maar liefst f. 6317,15 op. Daaruit blij kt wel, dat de gemeente geheel achter het initiatief stond. Daarna zijn er nog tal van acties gevolg. Jong en oud deden daaraan mee. Er werden balpennen verkocht en wortelen gepunt voor Hak. In de schuur bij de familie Brugmans aan de Hoofdgraaf bijvoorbeeld. Dan waren er nog de kwartjesactie, het verjaardagsfonds en de oliebollenverkoop. Uiteindelijk werd ongeveer f. 60.000,-- ingezameld.

Voor de ingebruikname van het orgel had de vaste organist, Jan Redert, zijn plaats afgestaan aan Frans van Tilburg uit Sleeuwijk. Hij speelde onder meer enkele koraalbewerkingen en voorspelen van Feike Asma en Bach. Dominee Stoeve verzorgde een meditatie naar aanleiding van Psalm 149. Met het zingen van de verzen 2 en 3 van Psalm 150 werd de samenkomst afgesloten.

Registersamenstelling

De registersamenstelling(dispositie) van het orgel is:

Hoofdwerk (le klavier): Positief(2e klavier): Pedaal:

1. Prestant 8 8. Holpijp 8 13. Bourbon 16

2. Gedekt 8 9. Fluit 4 14. Prestant 8

3. Gemshoorn 4 10. Nazard 3

4. Octaaf 4 11. Woudfluit 2

5. Octaaf 2 12. Tertsfluit 1 3/5

Tremula

6. Mixtuur 4

7. Trompet 8

Teus van Tilborg