Hervormd Andel

Voorgeschiedenis

Vele kerkelijke gemeenten hebben een kerkelijk zegel. Dat wil zeggen een zegel, dat de identiteit van een Christelijke gemeente weergeeft. Soms heeft zo´n kerkzegel al een eeuwenoude betekenis. Het ligt er vaak maar aan hoe het historische verleden geweest is. De kerkelijke gemeente van Andel (vroeger bekend als de hervormde gemeente van Op- en Neder-Andel) heeft nog nooit een kerkzegel gehad. De burgerlijke gemeente Andel evenwel had eertijds wél de beschikking over een zegel (een gemeentewapen). Bij de her-indeling van onze gemeente op 1 januari 1973 werd echter óók ons gemeente-wapen naar het archief verwezen.

Voor het maken van een ontwerp-gemeentewapen voor de nieuwe gemeente Woudrichem werd aangezocht Mr. G.A. Bontekoe, oud-burgemeester te Oosterwolde (Friesland). Deze heeft het ontwerp-gemeentewapen gratis gemaakt en het is door de Hoge Raad van Adel goedgekeurd.

Br. J.L. van Rijswijk kwam toen op de gedachte om het wapen van de opgeheven burgelijke gemeente in Andel in stand te houden en dit in te voegen bij de realisering van een kerkzegel voor de Hervormde Gemeente van Andel. De Kerkvoogdij heeft hiertoe aan het gemeentebestuur van Woudrichem toestemming gevraagd en verkregen.

Ontstaan kerkzegel Andel.

Een aantal jaren is het slechts bij plannen gebleven. Ondergetekende vond het jammer, dat de toewijzing van het gemeentewapen aan de Hervormde Gemeente beperkt bleef tot een schriftelijke toewijzing en verder niet. Laten we toch proberen om te komen tot het ontstaan van een kerkzegel. Op verzoek van Br. Van Rijswijk heeft toen opnieuw Mr. Bontekoe het ontwerp van het hierbijgevoegd kerkzegel ontworpen. Eveneens gratis. Kerkvoogdij en Kerkeraad hebben hun goedkeuring aan dit ontwerp gehecht, en willen gaarne op deze wijze aan Mr. G.A. Bontekoe hun erkentelijkheid en dank betuigen.

Wat is er op het kerk-zegel te zien?

• Een SCHILD met 2 paalsgewijze geplaatste ZALMEN, welke ruggelings naar elkaar zijn toegekeerd. (oud gemeentewapen van Andel)

• Deze 2 zalmen torsen als het ware de letter J.H.S.

• Op de dwarsbalk van de letter H staat een KRUIS.

• Het schild en de letters worden omstrengeld door een DOORNENKROON.

• Tussen den doornenkroon en het randschrift staan ZEVEN STERREN.

• In het randschrift staat een Bijbeltekst, n.l. Prediker 11 vers 1. Deze tekst heeft o.a. te maken met WATER. En het is bekend dat onze gemeente Andel ligt aan de rivier de MAAS.

Betekenis van het kerk-zegel.

Zoals u hierboven gezien hebt, bestaat het kerkzegel voornamelijk uit Christelijke symbolen, verbonden met een stukje verleden van de burgelijke gemeente Andel. Vanwege de vereisten voor een kerkzegel moest het schild, waarin de zalmen zijn opgenomen, veranderd worden aangezien het overal dezelfde raakpunten dient te hebben. Het schild "hangt er midden in". In dit zegel zijn de zalmen rechtop gericht naar de letters J.H.S. dat wil zeggen Jezus, Zoon (van God), Redder. De 2 zalmen, vissen, worden in het Grieks genoemd "ichtus". In de oud christelijke kerk vormden deze letters eveneens de afkorting van: "Jezus Christus, Zoon van God, onze Redder". Bovendien laat de Heere Jezus Christus duidelijk worden wat de opdracht is van de discipelen, n.l. dat Hij ze tot vissers van mensen zal maken.(Mattheus 4 : 19) . De gemeente is dus gericht op haar Heere en Heiland, Jezus Christus. Maar we weten dat Hij gehangen heeft aan een Kruis (boven Zijn Naam). Hij kwam om de vloek over de zonden dezer wereld te dragen. Dat Kruis had te maken met het lijden en de vernedering. Vandaar de doornenkroon, die er om heen gevlochten is.

Ook de gemeente heeft vandaag te maken met de nood van het leven. Ze weet van kruisdragen achter Christus aan. Ze weet van lijden om Christus wil. Maar daarbij is het niet gebleven. Het ging van lijden tot heerlijkheid. Van kruis naar kroon. Want Hij heeft de kroon der overwinning verworven. Het leven en de onverderfelijkheid heeft Hij aan het licht gebracht. In die overwinning zal Hij ook Zijn Kerk laten delen bij zijn wederkomst. Als teken daarvan en als bemoediging, spreekt de apostel Johannes in Openbaring 1:16 over de "zeven sterren , die Hij in zijn rechterhand houdt". In dit kerkzegel is dat ook te zien, n.l. in het symbool van de zeven sterren rondom de doornenkroon.Dit tot bemoediging. Wat er ook gebeurt in deze wereld. Oorlog of vrede; vrijheid of verdrukking.... Hij houdt Zijn Kerk vast. Deze belofte is zeker. De Heere laat Zijn Kerk niet aan haar lot over. Vandaar dan ook de opdracht in Prediker 11 vers 1 "Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen". Het Brood voor het hart, het levende Woord van God, mag nog in de gemeente en in haar samenkomsten worden uitgeworpen. Wat een overvloed. Werpen is n.l. iets anders dan voorzichtig strooien hier en daar. Werpen houdt een volheid in. Laat het Woord maar in al zijn rijkdom en volheid tot ons komen. Zal het vandaag vruchten te zien geven of morgen of nog later? Dat weten wij niet. Maar vroeg of laat zal het te zien zijn. Soms lijkt het een troosteloze en uitzichtloze bezigheid te zijn. Van de menselijke kant uit gezien tevergeefse moeite... Evenwel, Jezus Christus houdt Zijn Kerk vast! Jezus Christus – Zijn Kruis – de gemeente, die staan centraal. Hebben onnoemelijk veel met elkaar te maken, ja alles. Ze kunnen en mogen niet van elkaar losgekoppeld worden.

Anders houden we op gemeente te zijn van onze Heere Jezus Christus. God geve dat deze boodschap steeds weer en steeds meer gestalte moge krijgen onder ons. Tot zegen van elkaar, tot uitbreiding van Zijn gemeente en tot eer van de Drie-ënige God!

En steeds weer, wanneer we ons KERK-ZEGEL ergens op vermeld zien, laat ons dan denken aan onze opdracht uit Prediker 11 vers 1.

Augustus 1977 A.D. J. Vis v.d.m.

Andel