Hervormd Andel

Het jeugdwerk valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerkenraad heeft de taken met betrekking tot het jeugdwerk gedelegeerd aan de jeugdraad. Namens de kerkenraad hebben een jeugdouderling en een jeugddiaken zitting in deze jeugdraad. 

Het banknummer is NL29FVLB063 58 04 328 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Andel inz. Jeugdraad
Declaratieformulier jeugdwerk

JEUGDRAAD

 

De jeugdraad coördineert het jeugdwerk binnen de gemeente.

Geledingen binnen het jeugdwerk zijn:

  • kinderoppasdienst voor 0 tot 4 jaar
  • kindernevendienst voor groep 1 t/m 4 van de basisschool
  • kindercatechese voor groep 5 t/m 8 van de basisschool
  • jeugdclubs voor groep 5 t/m 8 van de basisschool
  • tienerclub voor 12-15 jarigen
  • jeugdvereniging 16+, voor jongeren vanaf 16 jaar
  • Challenge, voor jongeren vanaf 18 jaar

Naast deze geledingen is de jeugdraad verantwoordelijk voor de organisatie van de bibliotheek, vakantiebijbelclub, kinder- en jongerendiensten.

De jeugdraad zorgt ervoor dat de verschillende geledingen en activiteiten kunnen worden georganiseerd en ondersteunt de vrijwilligers in de organisatie.

Met een jaarverslag legt de jeugdraad jaarlijks verantwoording af aan de kerkenraad ten aanzien van het functioneren van het jeugdwerk. Dit jaarverslag is op te vragen bij de secretaris van de jeugdraad.