Hervormd Andel

Taak

Het College van Kerkrentmeesters, heeft tot taak het beheren van de stoffelijke belangen van de gemeente. Dus het financieel mogelijk maken van de Dienst des Woord en het pastoraat. Ook het onderhoud en het beheer van de kerkelijke gebouwen behoort tot haar taak. Het College van Kerkrentmeesters oefent haar taken uit in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit drie personen :

 

Het college heeft de taken onderling als volgt herverdeeld:

Arnald Smits

voorzitter

algemene contacten

vertegenwoordiging in de classis

contactpersoon voor verhuur/gebruik kerkgebouw

contactpersoon voor de kosters

contactpersoon voor de organisten

 

Pascal Tankens

penningmeester en coördinator inzamelen oud ijzer

 

Huib Bouman

secretaris en technische- en beheerszaken kerk en pastorie en aanspreekpunt voor de vrijwilligers die de kerk/pastorie en tuin van kerk en pastorie bijhouden.

 

Vergaderingen

Het College van Kerkrentmeesters vergadert gemiddeld één keer in de twee maanden.

 

Financiën

Voor haar inkomsten is het College van Kerkrentmeesters afhankelijk van bijdragen van de leden. De vrijwillige bijdragen is de belangrijkste inkomstenbron. Jaarlijks krijgen de leden onder overlegging van de begroting voor het betreffende jaar het verzoek via de aangeboden acceptgirokaart een vrijwillige bijdrage over te maken.

Ook giften en legaten zijn hartelijk welkom. Voor het overmaken van giften kan gebruik gemaakt worden van:

NL02FVLB 0635 800 934 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Andel

 

Indien u de Hervormde gemeente via een testament financieel wilt gedenken via het maken van een legaat kan dit met de volgende tekst:

 

"Ik legateer, vrij van kosten en af te geven binnen drie maanden na mijn overlijden, zonder bij berekening van rente aan de Hervormde gemeente van Andel een bedrag in contanten groot € ......"