Hervormd Andel

Predikant.

De predikant bezoekt diegene die in het ziekenhuis verblijven, huwelijksjubilea als hij of de kerkenraad daarvan op de hoogte is gebracht en geboorten. Het is niet vanzelfsprekend dat de bezoeken plaatsvinden op de dag zelf.

Indien daaraan behoefte bestaat kan hij altijd voor een bezoek uitgenodigd worden.

 

Wijkouderling.

Het afleggen van huisbezoek behoort tot de taak van de ouderlingen. Zij hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van alles waarvan ze kennis dragen in de uitoefening van hun ambt. De gemeente is in wijken verdeeld. Elders is in deze gids daarvan een overzicht opgenomen.

 

Wijkteams

Sinds een jaar of vier zijn in onze gemeente een aantal mensen actief in de wijkteams. Doel van deze teams is om, naast de ouderling, bezoeken te doen bij u als lid van onze gemeente. Dit kan variëren van het brengen van een fruitbakje bij de oudere tot een pastoraal bezoek. Doel is om het contact tussen u, als gemeentelid, en de wijkouderling te intensiveren. De bezoekbroeders/zusters werken dan ook onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en brengen daar waar nodig verslag uit aan de wijkouderling.