Hervormd Andel

Het amt van diaken is één van de drie ambten die de kerkorde kent. In artikel 11 van Ordinatie 3 bepaalt dat tot de taak van de diaken behoort:

* de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;

* de dienst aan de tafel van de Heer;

* het mede voorbereiden van de voorbeden;

* het inzamelen en besteden van de liefdegaven;

* het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;

* het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;

* het nemen van ondersteuning van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn;

* het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;

* het beheren van de finaciële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;

* en zo zij daartoe geroepen worde, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen;

De kerkorde benadrukt de eenheid van beleid en beheer. Het college van diakene dient zijn beleid af te stemmen op het beleid van de kerkenraad. Nadrukkelijk is immers bepaald dat het college bij het beheren van en het beschikken over de aan hem toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden dient te blijven binnen de grenzen van het beleidsplan en de begroting die door de Kerkenraad zijn vastgesteld. Er is wel ruimte voor een eigen beleid binnen de kaders van het algemene beleid. Het college van diakenen doet verslag van zijn werkzaamheden aan de Kerkeneraad (Ordinantie 11-1-3).

De diakenen worden gekozen door de belijdende leden van de Kerkeneraad . De diakenen vormen tezamen het college van diakenen.