Hervormd Andel

Moderamen

Als kerkenraad bent u verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft u leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen, het dagelijks bestuur van de gemeente.

Motor van het geheel zijn de praeses (voorzitter) en de scriba (secretaris). Zij zorgen ervoor dat de benodigde onderwerpen worden besproken en dat de kerkenraad goed geïnformeerd is. Daarnaast maken meestal ook de voorzitters van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters deel uit van het moderamen. Ieder ambt is binnen het moderamen vertegenwoordigd.

Als scriba en praeses bereidt u, onder meer aan de hand van de ingekomen stukken, de vergaderingen van het moderamen voor en behandelt de lopende zaken. Het moderamen doet het voorwerk voor de kerkenraadsvergaderingen en voert de besluiten van de kerkenraad uit.

De praeses

Als praeses (voorzitter) van de kerkenraad, zit u ook het moderamen voor. Samen met de scriba bereidt u de vergaderingen van moderamen en kerkenraad voor. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze vergaderingen ordelijk en helder verlopen, dat de nodige beslissingen worden genomen en dat deze helder worden geformuleerd.

De scriba

Als scriba (secretaris) bent u als het ware de spin in het web van uw gemeente. Vele draden komen bij u bijeen.

U speelt een sleutelrol in het verkrijgen van een overzicht van alle activiteiten binnen uw gemeente, vanuit de uiteenlopende werkgroepen, commissies en individuele gemeenteleden. Dit overzicht is nodig om een beleid te kunnen ontwikkelen, waarbij alle groeperingen betrokken zijn.

Daarnaast verzorgt u het secretariaat van de kerkenraad: u zorgt ervoor dat binnenkomende post op de juiste plaats terecht komt, verzorgt de agenda en bijbehorende stukken voor de vergaderingen van kerkenraad en moderamen en maakt verslagen van deze bijeenkomsten. Het is belangrijk dat alles wat van belang kan zijn voor (het proces van) meningsvorming in de notulen wordt opgenomen.

De taak van de scriba is omvangrijk. Soms wordt deze functie dan ook gesplitst in twee delen. Zo kan bijvoorbeeld voor de verslagen van de kerkenraadsvergaderingen een aparte notulist worden aangesteld.