Hervormd Andel

Verkiezing kerkenraadsleden: volgens de kerkorde

1) De verkiezing van ambtsdragers geschiedt uit de stemgerechtigde (belijdende) mannelijke lidmaten van de gemeente, door de stemgerechtigde (belijdende) leden van de gemeente. De kerkenraad maakt voor elk ambt waarin een vacature zal ontstaan de namen van de aftredende ambtsdragers bekend aan de gemeente.
 

2) Vervolgens wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en ondertekend door belijdende leden bij de kerkenraad aanbeveling (namen) in te dienen van personen die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen, onder vermelding van het ambt, waarvoor wordt ingediend. De huidige termijn hiervoor bedraagt twee weken.
 

3) De kerkenraad stelt per ambt een verkiezingslijst op. De lijst bevat in elk geval de namen van de personen die tenminste door 10 stemgerechtigde leden zijn aanbevolen (dat kan op één lijst zijn, maar ook op meerdere lijsten).

De kerkenraad kan daarna de lijst aanvullen met personen, die zij voor dat ambt geschikt achten. Zij kan hierbij ook gebruik maken van de personen die door minder dan 10 personen zijn aanbevolen, maar is dat niet verplicht.
 

4) Indien de verkiezingslijst(en) meer namen telt voor een bepaalde vacature vindt er een verkiezing plaats door de stemgerechtigde (belijdende) leden van de gemeente. Indien het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal vacatures, worden de kandidaten verkozen verklaard.

Als uit de gemeente geen namen komen van mensen die 10 keer zijn aanbevolen kan de kerkenraad derhalve benoemen.

Naast het gebruik van lijsten die door 10 lidmaten worden ondertekend, kunnen er dus ook individuele adviezen (namen) worden ingediend. Ook staat het de kerkenraad vrij om namen in te dienen als aanvulling, als de kerkenraad dat nodig acht.